PAKALPOJUMI

Fiziskā apsardze


 

Masu pasākumu apsardze

 

 

Miesassargu pakalpojumi


 

Apsardzes kompānijas „SPARTAN” nodrošinās kārtību un drošību dažādu publisko pasākumu laikā (izklaides pasākumi, konferences, semināri utt.) Mūsu darbiniekiem ir liela pieredze apsardzes nodrošināšanā liela cilvēku skaita pulcēšanas vietās, viņi var organizēt drošu apsardzes shēmu pasākumu laikā, kā arī noteikt sadarbības principus ar tiesībsargājošām iestādēm.

Publisko pasākumu apsardze ietver:

 • Iepazīšanas ar pasākuma norises vietu, mērķu un apsardzes objekta noteikšanu;

 • Pasākuma apsardzes plāna izstrādi un tas saskaņošanu ar organizatoriem;

 • Kārtības uzturēšanu pasākuma norises laikā;

 • Prettiesisku darbību novēršanu;

 • Potenciāli bīstamu apmeklētāju neielaišanu apsargājamajā teritorijā;

 • Papildus pakalpojumi pēc vienošanās .

 

Apsardzes kompānijas „SPARTAN”  darbinieki veiks visus nepieciešamus pasākumus klienta un viņa ģimenes locekļu drošības nodrošināšanai, kā arī garantē jums aizsardzību ārkārtas situācijās.

Miessardzes pakalpojumi ir vispersonīgākie no visa piedāvāta apsardzes pakalpojumu klāsta.

Mūsu miessargu speciālā fiziskā sagatavotība un ieroču rīkošanas iemaņas, spēja ātri prognozēt un novērtēt situāciju, kā arī pieņemt pareizu lēmumu – garantē jums un jūsu tuviniekiem maksimālo aizsardzību.

Miessardzes pakalpojumi ietver:

 • Klienta un viņa ģimenes locekļu aizsardzību ārkārtas situācijās;

 • Informācijas vākšanu, prognozēšanu, savlaicīgu situācijas un reālo risku novērtēšanu;

 • Iespējamo draudu avotu kontroli;

 • Tiesisku pasākumu veikšanu, kas vērsti uz klienta un viņa ģimenes locekļu dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzību;

 • Papildus pakalpojumi pēc vienošanās .

Pirms apsardzes pakalpojumu līguma parakstīšanas, holdinga apsardzes kompānijas speciālisti veic apsargājamās personas atrašanas vietu komplekso izpēti, kontaktu informācijas un pārvietošanas grafiku analīzi, kā arī izstrādā aizsardzības variantus.

Apsardzes pakalpojumu cena tiek noteikta un saskaņota ar klientu, ņemot vērā apsardzes pasākumu sarežģītības pakāpi, bīstamības pakāpi un apsardzes veidu.

 

Fiziskā apsardze – tā ir klienta un viņa īpašuma aizsardzība no trešo personu prettiesiskām darbībām, izmantojot apsardzes darbinieku faktisko klātbūtni klienta objektos. Apsardzes darbinieki pilda savus pienākumus saskaņa ar Latvijas Republikas likumiem.

Apsardzes kompānijas „SPARTAN” garantē fiziskās apsardzes pakalpojumu augstu kvalitāti. Mēs esam pilnīgi materiāli atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies uzņēmumam mūsu darbinieku nekompetento darbību rezultātā.

Fiziskās apsardzes uzdevumi:

 • Caurlaides režīma kontrole

 • Transporta satiksmes kontrole

 • Objekta un pieguļošas teritorijas apsekošana

 • Objekta iekšējā režīma kārtības un prasību nodrošināšana. Pārvietošanu norobežošana pēc laika un zonām apsardzes sistēmā

 • Tehniskas apsardzes sistēmu monitorings

 • Uzņēmumu apmeklētāju un darbinieku uzraudzība

 • Brīvi pieejamo materiālo vērtību aizsardzība

 • Primāro pasākumu veikšana tehnisko avāriju, ugunsgrēku, dabas katastrofu un citu ārkārtas situāciju gadījumā

 • Nesankcionētas piekļuves novēršana

 • Uzņēmuma/objekta augsta statusa uzlabošana un uzturēšana

 • Kartības nodrošināšana sankcionēto publisko pasākumu norises laikā

 • Drošības nodrošināšana, pārvietojot preces vai naudas vērtības, saskaņā ar uzņēmuma darba tehnoloģiju

 • Personīga aizsardzība

 • Privāto detektīvu pakalpojumi

 • Mobilo ekipāžu steidzama ierašanās, ja nostrādā „trauksmes poga”

Fiziskas apsardzes pakalpojums ietver sevī:

 • infrastruktūras stāvokļa un specifikas analīzi;

 • objekta ievainojamības novērtējumu;

 • faktoru noteikšanu un risku novērtējumu darbiniekiem, īpašumam un apkārtējai videi;

 • potenciālo risku un draudu novēršanas veidus;

 • vājo pušu, tostarp cilvēku faktora, noteikšanu;

 • rekomendācijas efektīgākas un vairāk racionālas drošības nodrošināšanas organizācijai konkrētajā objektā.

 • Saskaņā ar augstākminēto tiek veidots fiziskas aizsardzības projekts, ko apstiprina pasūtītājs.

Apsardzes kompānija „SPARTAN” sniedz pakalpojumus klienta transporta pavadīšanā ar mērķi apsargāt dokumentus, krāvu un materiālās vērtībās visa brauciena laikā.

Kravu pavadīšanu veic apmācīti un pieredzējuši darbinieki, kuri spēj nodrošināt kvalitatīvu transportlīdzekļa un kravas apsardzi jebkuros pārvadāšanas apstākļos.

Vērtīgu kravu pavadīšana ietver:

 • Ieteikumus kravas garantētai piegādei;

 • Optimālā kustības grafika izstrādi;

 • Maršruta, kravas un transporta veida īpatnību ievērošanu;

 • Materiālo vērtību iekraušanas/izkraušanas procesa kontroli;

 • Abpusēju komunikāciju starp apsardzes darbinieku un centrālā apsardzes pults operatoru;

 • Papildus pakalpojumi pēc vienošanās .

Pārvietošanas laikā pēc iepriekš noteiktā maršruta apsardzes kompānijas „SPARTAN” darbinieki nodrošina pilnu kontroli par kravas stāvokli un atrašanas vietu, viņi veido pavadošas ekipāžas ņemot vērā maršruta, kravas un transporta veida īpatnības.

Apsardzes pakalpojumu cena tiek noteikta un saskaņota ar klientu, ņemot vērā apsardzes pasākumu sarežģītības pakāpi, bīstamības pakāpi un apsardzes veidu.

Copyright © SPARTAN APSARDZE. All rights reserved.

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-linkedin
 • w-blogger

Tel. nr. 27022202

E-mail: info@spartans.lv